Afgørelse: Opsigelse af tillidsrepræsentant

03-04-2024

FAGLIG VOLDGIFT FANDT FREM TIL, AT DET VAR BERETTIGET AT OPSIGE EN SYGEMELDT TILLIDSREPRÆSENTANT

I dommen blev der særlig lagt vægt på sygdommens varighed, usikkerheden omkring tilbagevenden og ledelsens forsøg på at imødekomme medarbejderens ønske om omplacering.

Den 7. februar 2022 blev medarbejderen valgt som tillidsrepræsentant, og 2 dage efter blev det meddelt, at virksomheden ville foretage en omorganisering, som havde betydning for medarbejderens arbejdsopgaver.

Medarbejderen blev den 28. februar fuldtidssygemeldt ca. 4,5 måned frem. I forbindelse med en række sygefraværssamtaler, gjorde medarbejderen det klart, at hans sygdom skyldtes omorganiseringen, samt at han ikke kunne samarbejde med sektionslederen.

Under samtalerne forklarede medarbejderen, at han ikke kunne se sig selv i de nye opgaver, og at han mente, at omorganiseringen havde til formål at straffe ham. Medarbejderen blev tilbudt at flytte afdeling, hvor der i øvrigt kunne tages højde for hans skånebehov, da han havde dårlig ryg.

I løbet af sygdomsforløbet blev der udarbejdet en mulighedserklæring, hvoraf der fremgik en optrapningsplan som foreskrev, at der ville gå måneder, før medarbejderen kunne genoptage sit arbejde.

Den 31. oktober 2023 blev medarbejderen afskediget begrundet med det omfattende sygefravær og de manglende udsigter til, at han kunne vende fuldt tilbage til arbejdet. Afskedigelsen blev endvidere begrundet med, at medarbejderen efter flere måneders genoptrapning ikke havde det fornødne faglige niveau.

Afgørelsen

Indledningsvist fastslog opmanden, at opsigelsen ikke var begrundet i medarbejderens funktion som tillidsrepræsentant, idet omorganiseringen blev planlagt forud for valget af tillidsrepræsentant.

Opsigelsen blev herefter behandlet efter de almindelige regler.

I forbindelse med dommen udtaler advokatfuldmægtig, Birgitte Riisager:

”Dommen illustrerer, at der som udgangspunkt skal foreligge tvingende årsager ved opsigelse af en tillidsrepræsentant. Kan arbejdsgiveren dog dokumentere, at opsigelsen ikke er begrundet i medarbejderens hverv som tillidsrepræsentant, skal opsigelsen vurderes efter samme parameter som alle andre medarbejdere, der bliver opsagt grundet sygdom.”

Medlemmer kan altid kontakte Danske Anlægsgartnere for rådgivning vedrørende sygdom og opsigelse af tillidsrepræsentanter på jura@dag.dk og 33 860 860.