Garantiordning

Via Danske Anlægsgartneres Garantiordning kan kunder få afprøvet deres klage ved et uvildigt ankenævn, Håndværkets Ankenævn. Den samlede pris på anlægsgartneres arbejde skal blot være mellem 3.000 og 1.000.000 kroner

Hvis kunden får medhold i klagen, får anlægsgartneren en frist til at udbedre fejl og mangler eller betale, hvad Håndværkets Ankenævn har skønnet udbedringen vil koste.

Danske Anlægsgartneres Garantifond indtræder i krav mod et medlem, som ikke efterlever en kendelse.

Indbringes den af ankenævnets afsagte kendelse for domstolene, vil fuldbyrdelsen via garantifonden afvente sagens udfald ved domstolene.

Garantien forudsætter, at der inden for en 4 ugers frist, efter klagens henvendelse til nævnet, ved foreningen Danske Anlægsgartneres mellemkomst, er blevet foretaget en forundersøgelse/mægling af sagen, hvor medlemsvirksomheden er blevet forelagt klagen og har fået mulighed for at tage stilling, før den evt. sendes til videre behandling i ankenævnet.

 Vedtægter For Danske Anlaegsgartneres Garantiordning2017

Håndværkergaranti-ordningen er et samarbejde mellem de to arbejdsgiverorganisationer Danske Anlægsgartnere og Kristelig Arbejdsgiverforening.

Læs mere om håndværkergaranti