Udvalg

Danske Anlægsgartnere søger hele tiden at udvide og udvikle foreningens ekspertiseområder og at påvirke de politiske beslutningsprocesser.

Det gør vi gennem otte udvalg:

Forretningsudvalget – Arbejdsmarkeds- og fagretligt udvalg
Erhvervsfagligt udvalg – Erhvervspolitisk udvalg
Markedsføringsudvalget – Miljøudvalget – Uddannelsesudvalget og Partnerskabsudvalget

Forretningsudvalget

Danske Anlægsgartneres Forretningsudvalg består af:

Formand Søren Sømod mail: soren@sorensomod.dk

Næstformand Jesper Bjerrisgaard, mail: jebj@tefax.dk

Anette Vistisen, mail: anette@heinovistisen.dk

Michael Petersen, mail: mp@dag.dk

Arbejdsmarkeds- og fagretligt udvalg

Udvalget beskæftiger sig primært med forberedelse af foreningens oplæg til overenskomstforhandlinger. Desuden forestår udvalget forhandling af overenskomstspørgsmål, der i henhold til overenskomsten henstår til forhandling inde i en overenskomstperiode.

Erhvervsfagligt udvalg

Danske Anlægsgartneres Erhvervsfaglige udvalg beskæftiger sig med alle emner af faglig interesse for foreningen.

Udvalget udgiver via Forlaget Grønt Miljø en række publikationer som forberedes og diskuteres i udvalget. Foreningens Ankenævn hører under udvalget og såvel ankenævnets politik som de enkelte sager er en del af udvalgets løbende arbejdsområde.

Udvalgets medlemmer er:

Anette Vistisen (formand), mail: anette@heinovistisen.dk

Sonny Giersing mail:  sonny@faunus-anleg.dk

Troels Skov Larsen mail:  Troels@skovlarsen.dk

Peter Hjorth mail:  dengronnemand@gmail.com

Sekr.: Kim Tang, mail: kt@dag.dk

Erhvervspolitisk udvalg

Erhvervspolitisk udvalg beskæftiger sig med erhvervspolitiske emner af betydning for anlægsgartnererhvervet.

I løbet af de sidste 10-15 år har udvalget især beskæftiget sig med offentlig udlicitering af drifts- og vedligeholdelsesopgaver, som udvalget har tilskyndet medlemmerne til at udføre i stor og lille målestok.

Ens konkurrencevilkår er ligeledes et emne, som udvalget har brugt megen tid på. Især reglerne om “jorddeponering”, som praktiseres meget forskelligt i hele landet, er et problem, som erhvervspolitisk udvalg søger at rode bod på.

Udvalget søger gennem sit arbejde at påvirke politiske beslutningsetagere på alle niveauer i samfundet, således at Danske Anlægsgartnere får et ens og fair grundlag at udøve virksomhed på.

Udvalgets medlemmer er:

Søren Sømod, mail: soren@sorensomod.dk

Michael Petersen, mail: mp@dag.dk

Markedsføringsudvalget

Danske Anlægsgartneres markedsføringsudvalg består som minimum af en repræsentant fra hver af foreningens tre kredse. Udvalget fastlægger foreningens markedsføring strategi både overfor medlemmer og slutbruger.

Udvalgets politik er en varetagelse af foreningens overordnede markedsføring. Det vil sige markedsføring af Danske Anlægsgartnere som forening med en deraf indirekte markedsføring af det enkelte medlem. I den sammenhæng er markedsføring af foreningens logo af største betydning, men også markedsføring af foreningens ankenævn og garantifond er et vigtigt område.

Udvalget har i flere år beskæftiget sig med følgende arbejdsområder:

 • Materiale til udstilling
 • Årskalender
 • Streamer
 • PR-prisen
 • Kampagner
 • Anlægsgartnerprisen
 • Sociale medier

Udvalgets medlemmer er:

Søren Lange Andersen (formand), mail: soan@hededanmark.dk

Mikkel Krogstrup, mail: mikkel@planteexpressen.com

Ole Folmer Greve, mail: ole@fnr.dk

Nikolaj Christian Baron, mail: nb@ks-treecare.dk

Leif Thrysøe, mail: leif@treeman.dk

Tue Højdal, mail: tue@groenneleverum.dk

Sekr.: Julie Thostrup Vesterlyng, mail: jtv@dag.dk

Miljøudvalget

Danske Anlægsgartnere nedsatte i starten af år 2000 et miljøudvalg, hvis formål er at arbejde med emner indenfor miljøområdet til gavn for medlemmerne. Udvalget er bl.a. med til at sætte skub i opstart af projekter herunder undersøgelser og forskning, som kan være med til at fremme arbejdsmiljøet hos medlemmerne. Udvalget er også med til at planlægge kurser/temadage indenfor miljøledelse.

Medlemmerne orienteres løbende om relevante emner og erfaringer indenfor miljøområdet – f.eks. om APV, kommunikation og tunge løft, og kan få rådgivning via sekretariatets miljøkonsulent Bente Mortensen.

Formanden er medlem af hovedbestyrelsen og medlemmerne består af repræsentanter fra en række medlemsvirksomheder, der fokuserer på miljøområdet.

MILJØPOLITIK:
Danske Anlægsgartneres medlemmer anvender miljømæssigt forsvarlige processer og produkter.

Foreningens miljøledelsessystem bruges i de overordnede miljøprocesser i virksomhederne og via arbejdspladsbrugsanvisningerne findes de mindst miljøbelastende produkter.

Medlemmerne arbejder for det bedst mulige arbejdsmiljø i virksomhederne. I forbindelse med revideringen af APV’en (ArbejdsPladsVurdering) og beskrivelser af virksomhedernes sikkerhed og sundhedsarbejde i konkrete arbejdsopgaver mindskes fysiske og psykiske belastninger i arbejdet. Tunge løft og EGA (Ensidigt Gentaget Arbejde) minimeres ved udnyttelse af tekniske hjælpemidler og jobrotation.

Danske Anlægsgartnere kommunikerer og samarbejder internt og eksternt om miljøspørgsmål og miljømål. Medlemmerne deltager fortløbende i kortlægning af de generelle arbejdsmiljøproblemer indenfor anlægsgartnerområdet sammen med BAR Jord til Bord (Branchearbejdsmiljøråd) og eksterne samarbejdspartnere.

Danske Anlægsgartnere vil arbejde for en fortsat forskning og udvikling indenfor miljøområdet. Det bliver stadigt vigtigere med flere alternativer til de kemiske bekæmpelsesmidler og fortsat udvikling af bedre tekniske hjælpemidler.

Udvalgets medlemmer er:

Marco Kjærgaard (formand), mail: marco@ka-gartner.dk

Per Malmos mail: per@malmos.as

Anders Matthiessen mail:  am@matthiessen.dk

Søren Andersson mail:  ssa@oknygaard.dk

Jacob Arler mail: jar@oknygaard.dk

Jonas Olsen mail: jonas@stenbroens.dk

Sekr.: Kim Tang, mail: kt@dag.dk

 

Uddannelsesudvalget

Politikker for Danske Anlægsgartneres Uddannelsesudvalg

GENERELT:
Danske Anlægsgartnere prioriterer en veluddannet arbejdsstyrke højt.

Foreningen opfatter uddannelse som et vigtigt instrument til at sikre fagets vækst. Danske Anlægsgartneres uddannelsesudvalgs opgave er derfor at være instansen, der arbejder for foreningens interesser på uddannelsesområdet. Som sådan er udvalget ansvarlig i forhold til Danske Anlægsgartneres Hovedbestyrelse. Foreningens målsætninger på uddannelsesområdet søges dels virkeliggjort via arbejde på lokalt dels på overordnet plan. Opretholdelsen af et fagligt udvalg (for anlægsgartneri) er i begge tilfælde forudsætningen for, at målet kan nås.

KONKRET:
Danske Anlægsgartnere anser de store uddannelsesinstitutioner læs: Tekniske skoler samt AMU-centre som de bedste midler til at sikre fagets fremtidige beståen og gode omdømme. Alle lokale uddannelsesrepræsentanter samt bestyrelsesmedlemmer udpeges af og refererer til Danske Anlægsgartneres uddannelsesudvalg. Det opfattes som særdeles vigtigt, at foreningens medlemsvirksomheder i et tilstrækkeligt antal kan tilbyde lærlinge et fagligt set udbytterige praktikophold. Uddannelsesudvalget ser det derfor som sin primære opgave at indstille besigtigere til det faglige udvalg samt repræsentanter til uddannelsesudvalg og bestyrelser på skoler. Møder og seminarer for repræsentanter og besigtigere arrangeres i fornødent omfang.

Danske Anlægsgartnere arbejder primært via medlemskab af Det Faglige Udvalg for Anlægsgartneri og her i samarbejde med overenskomstparten Fagligt Fælles Forbund – 3F – for at erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser til stadighed opfylder samtidens fordringer om kunnen og kompetence. Sekundært benyttes organisationer som Håndværksrådet og Dansk Arbejdsgiverforening til at nå Danske Anlægsgartneres mål.

Uddannelsesudvalget anbefaler:

 • at medlemsvirksomhederne udnytter sine fulde kapaciteter m.h.t. at uddanne lærlinge
 • at medlemsvirksomhederne løbende efteruddanner faglærte såvel som ufaglærte af alle kategorier
 • at medlemsvirksomhederne styrkes ledelsesmæssigt ved brug af f.eks. teknologuddannede
 • at den enkelte medlemsvirksomheds ledelse på alle niveauer engagerer sig i uddannelsesmæssige spørgsmål og påtager sig et uddannelsesmæssigt ansvar.

Udvalgets medlemmer er:

Uno Apold, (formand) mail: apold@groen­entreprise.dk

Peter Hjorth, mail: dengronnemand@gmail.com

David Petersen, mail: david@kba-gartner.dk

Uffe Klinkby, mail: uffe@haveogskov.dk

Mikkel Krogstrup, mail: mikkel@planteexpressen.com

Lars Majland, mail: info@dinkreativehave.dk

Sekr.: Julie Thostrup Vesterlyng, mail: jtv@dag.dk

Partnerskabsudvalget

Jesper Bjerrisgaard, mail: jebj@tefax.dk