Anlægsgartnernes standardforbehold bortfalder

22-05-2019

Danske Anlægsgartneres faglige standardforbehold er ophævet.

Det er en følge af den nye AB 18 og ophævelsen af ‘Håndværksrådets Standardforbehold’, men også en mere almen vurdering af forbeholdenes
relevans. De seneste udgaver af de to forbehold er fra henholdsvis 2000 og 2007, men de findes begge to i flere ældre udgaver.

Sigtet med Håndværksrådets standardforbehold var at få de ting med i en licitation der var væsentlige for tilbudsgiveren, men som ikke stod klart i AB92. Hertil hørte bl.a. regler om vinterforanstaltninger, sikkerhedsstillelse, forsikring, stikledninger, garanti for materialeegenskaber, tidsfristforlængelser og betalingsregler inklusiv
indeksering.

Stort set alle alle disse supplerende krav er kommet med i den nye AB 18, ikke i bestemte paragraffer, men spredt over det hele. AB-udvalget ville indarbejde forbeholdene i den nye AB fordi forbeholdene i praksis ofte gør tilbuddene ukonditionsmæssige. Dermed faldt grundlaget for Håndværksrådets Standardforbehold bort. Og dermed bortfaldt også en del af grundlaget for Danske Anlægsgartneres faglige standardforbehold der mest fokuserede på de særlige forhold om planter og plantning.

Danske Anlægsgartneres erhvervsfaglige udvalg har derfor nu besluttet at
ophæve dette forbehold der i forvejen ikke blev brugt ret meget. Ifølge fagkonsulent Kim Tang er årsagen også her at man var bange for at få kasseret sit tilbud hvis man tog standardforbeholdet.

En gennemgang af standardforbeholdets enkelte punkter viser også at det i dag kan undværes:

Indeksregulering: I standardforbeholdet blev det præciseret at tilbuddet skulle indeksreguleres efter fastpriscirkulæret. Det fremgik ikke af AB 92,
men det fremgår nu af AB 18.

Garantiperiode: I Standardforbeholdet hed det at garantiperioden var 5 år hvis ikke andet er aftalt. Det fremgik også af AB 92, men her med den krølle at garantiperioden for anlægsgartnerarbejde kunne tolkes som andet end 5 år. Derfor præciseringen. I AB 18 findes omtalte krølle ikke.

Rådighedssum for plantning: I standardforbeholdet hed det at når der i udbudsmaterialet er afsat en rådighedssum til indkøb af planter, skal der også afsættes en sum til plantning. Dette punkt falder nu bort, men ifølge
Kim Tang udbydes plantning sjældent med rådighedssum, og hvis de gør, giver det sjældent problemer.

Udbudstidsplan: I standardforbeholdet hed det at bygherren overtog risikoen fem dage efter færdigmelding hvis græs- og plantearbejder og
andre årstidsbestemte arbejder blev krævet udført før andre entreprenører havde afsluttet deres arbejder. Indholdet er dog med i AB 18 (og AB 92) i generel form for så vidt udbudstidsplanen skal angive når et arbejde skal
udføres inden andre entreprenører har afsluttet deres arbejder. Hvis udbudstidsplanen nævner det, kan udgifter til beskadigelser indregnes i tilbud, og hvis tidsplanen ændres undervejs, er entreprenøren berettiget til at kræve ekstra betaling.

Aflevering og garanti: I standardforbeholdet hed det at græs- og plantearbejder og andre årstidsbestemte arbejder der først kan udføres og
færdiggøres efter tilbudsgivers øvrige arbejder, ikke forhindrer aflevering af de øvrige arbejder, og at entreprisegarantien frigives forholdsmæssigt
ved de øvrige arbejders aflevering. Indholdet er i generel form med i AB 18 (og AB 92). De enkelte arbejder og deres aflevering fremgår desuden af udbudstidsplanen hvorved udgifter til dækning af risiko og vedligeholdelse kan indregnes i tilbud. Manglende græs- og plantearbejder
betragtes i øvrigt sjældent som væsentlige mangler som kan udskyde en
aflevering. Desuden er tilbudsgiver berettiget til at kræve ekstra betaling hvis tidsplanen ændres undervejs.

Pleje: I standardforbeholdet hed det at tilbudsgiver – når han ikke har har plejen – kun er ansvarlig for misvækst når bygherren dokumenterer at årsagen er mangler ved anlægsarbejdet. Denne præcisering falder nu bort, men ifølge Kim Tang er det normal juridisk praksis at den part som kræver erstatning, skal føre bevis for at modparten er ansvarlig for årsagen.

Normer: I standardforbeholdet hed det at tilbudsgivers arbejde forudsættes udført i overensstemmelse med anlægsgartnernormerne. Og
hvis tilbudsgiver trods indsigelse pålægges at udføre arbejdet i strid med normerne, er tilbudsgiver ikke ansvarlig for mangler der måtte følge. Ifølge Kim Tang er det en selvfølgelighed at en anlægsgartner skal udføre arbejdet i henhold til normerne hvis ikke andet er aftalt.

Nyt haveejerforbehold: Mens standardforbeholdet bortfalder for større arbejder knyttet til AB 18, har Danske Anlægsgartnere til gengæld et nyt standardforbehold på vej for mindre arbejder der ikke udføres efter AB 18 eller AB Forbruger. Kim Tang oplyser at det gamle standardforbehold – i mangel af bedre – ofte er blevet brugt til småopgaver for haveejere selv om det slet ikke er beregnet til formålet. Det tager organisationen nu konsekvensen af med et standardforbehold eller ‘mini ABforbruger’ der specifikt er rettet mod de problemer der kan opstå mellem anlægsgartneren og haveejerkunden. Det nye forbehold ventes
på gaden til sommer.