TREPARTSAFTALE: Sygedagpenge fra dag 1

25-11-2021

OBS! Trepartsaftalen er ikke endeligt vedtaget endnu.

Vi har her til morgen været i kontakt med SAMA, der er vores indgang til DA, og der er tilsyneladende forskellige fortolkninger af aftalen ude fra forskellige organisationer, da aftalen ikke er helt klar.
Trepartsaftalen er endnu ikke vedtaget politisk og afventer at blive omsat til konkret lovgivning i løbet af de kommende dage, der kan i denne forbindelse ske tilpasninger ift. trepartsaftalen.
 
Så snart der er vedtaget endelig lovgivning for området, vil vi orientere jer alle med de endelige regler. 

***

Regeringen har indgået en aftale – som ikke er endeligt vedtaget endnu – med DA og FH. Læs hele trepartsaftalen HER eller nedenfor. Ordningerne gælder – hvis aftalen vedtages – i perioden 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022. Aftaleparterne er enige om at mødes primo februar med henblik på at drøfte status for ordningen.

***

Trepartsaftale om midlertidig suspendering af arbejdsgiverperioden samt ordning med barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn som følge af covid-19

Regeringen og arbejdsmarkedets parter (FH, DA, AC, KL og Danske Regioner) er enige om at genindføre den midlertidige suspendering af arbejdsgiverperioden samt den midlertidige ordning med barselsdagpenge til forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn som følge af covid-19. Aftaleparterne er enige om, at aftalen er en vigtig forudsætning for at holde samfundet åbent og samtidig mindske presset på sundhedsvæsenet mest muligt.

I en situation med stigende smitte skal de to ordninger i en lettere justeret form sikre, at virksomheder, selvstændige og lønmodtagere bakker op om sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Derudover skal ordningerne sikre økonomisk sikkerhed for virksomheder og børnefamilierne i en situation, hvor flere medarbejdere samt børn smittes med covid-19. Ordningerne knytter sig til den stigende smitte i samfundet og er således ikke koblet med niveauet for restriktioner i samfundet og kompensationsordninger knyttet hertil.

Midlertidig udvidet ret til arbejdsgiverrefusion og sygedagpenge til selvstændige

Med den midlertidige suspendering af arbejdsgiverperioden får arbejdsgivere ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er dokumenteret smittet med covid-19.

Med ordningen får arbejdsgivere ligeledes ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere, der efter sundhedsmyndigheders anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de vurderes at være ”nær kontakt” til en smittet.

Personer, der er omfattet af ordningen som ”nær kontakt”, der skal gå i selvisolation, skal på tro og love erklære, at de følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for selvisolation af nære kontakter”. Det er et krav, at personen ikke kan arbejde hjemmefra.

Selvstændige, der er i samme situationer, kan få sygedagpenge af kommunen fra
første fraværsdag.

Ordning med barselsdagpenge til forældre til hjemsendte børn som følge af Covid-19

Ordningen omfatter forældre til børn, der er smittet med covid-19 eller som følge af et eller flere konkrete covid-19 smittetilfælde i dagtilbuddet, på skolen eller institutionen mv. hjemsendes uden selv nødvendigvis at have symptomer på covid-19. Det er forudsat, at hjemsendelsen fra dagtilbuddet, skolen eller institutionen mv. sker med henvisning til sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år.

Der tildeles i alt 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn i den periode, hvor ordningen gælder. Dagpengene udbetales for hele arbejdsdagen hos den pågældende arbejdsgiver. Der kan kun gives støtte til én forælder pr. hjemsendelsesdag.

De omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Ordningen omfatter alene lønmodtagere i ansættelse og selvstændige. Hvis forældrene bor sammen, og begge er lønmodtagere, er det en betingelse, at ingen af forældrene har mulighed for hjemmearbejde eller afspadsering, de kan bruge til pasning af barnet.. Det er derudover en betingelse, at der ikke udbetales løn for samme dag eller holdes
ferie.

Forældrene skal fremlægge dokumentation for, at skolen eller institutionen som følge af et konkret smittetilfælde har sendt barnet hjem. Datoen for hjemsendelsen skal fremgå. Forældrene skal desuden på tro og love oplyse sidste dag i hjemsendelsen og erklære, at de ikke modtager f.eks. løn for de ansøgte dage.’

Såfremt begge forældre er lønmodtagere og deler bopæl, skal der fremlægges erklæring fra begge forældres arbejdsgivere om, at forældrene ikke har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har afspadsering, som de kan bruge samt at der ikke udbetales løn eller andet til den forælder, der bliver hjemme, for de dage, der ansøges om ydelse for. Hvis forældrene ikke deler bopæl, skal der alene fremlægges tro- og loveerklæring fra arbejdsgiveren til den forælder, der ansøger.

Arbejdsgiver skal melde fraværet ind via Nemrefusion. Med ordningen indføres ikke en ret til fravær eller en ret til løn under fraværet. Barselsdagpengene udbetales direkte til forælderen og kan ikke udbetales som refusion til arbejdsgiver, idet der ikke er ret til ydelsen, hvis der udbetales løn fra arbejdsgiveren.

Ordningerne gælder i perioden 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022. Aftaleparterne er enige om at mødes primo februar med henblik på at drøfte status for ordningen, bl.a. i lyset af Folketingets Epidemiudvalgs vurdering af hvorvidt covid-19 forsat er en samfundskritisk sygdom.

Begge ordninger kræver lovændring, og regeringen vil søge Folketingets opbakning til en hastebehandling, så ordningerne kan virke hurtigst muligt.