Afgørelse: I orden at give advarsel til tillidsrepræsentant

03-04-2024

Ved Faglig voldgift er det slået fast, at det var i orden at give en advarsel til en tillidsrepræsentant for systematisk at have modarbejdet ledelsen og for manglende respekt for ledelsesretten.

Sagen kort fortalt

Sagen handler om en professionshøjskole, som over tre år havde udskiftet ledere hele fem gange. Ledelsen var blevet kritiseret af afdelingens 20 medarbejdere. I en APV-rapport fra 2019 blev der beskrevet et dårligt arbejdsmiljø, hvor medarbejdere råbte af hinanden, og hvor medarbejdere gik grædende hjem fra arbejde.

I et forsøg på at ændre det dårlige arbejdsmiljø blev der i 2020 ansat en ny leder, som foretog diverse tiltag, bl.a. i samarbejde med en ekstern konsulent.

Efter blot et år var den nye leder nødsaget til at give tillidsrepræsentanten en skriftlig advarsel. I advarslen skrev lederen:

”Begrundelsen er, at du – både i dit hverv som tillidsrepræsentant og som medarbejder systematisk modarbejder ledelsen og ikke respekterer den almindelige ledelsesret. Det vanskeliggør arbejdet med genopretningen af X-center”

Lederen gav blandt andet følgende eksempler på tillidsrepræsentantens opførsel:

  • Ved flere møder har tillidsrepræsentanten åbent givet udtryk for, at ledelsen ødelægger samarbejdet og arbejdsglæden hos medarbejderne.
  • Tillidsrepræsentanten gjorde aktivt brug af afdelingens AC-klub til at skabe konflikter mellem ledelse og medarbejdere. Dette omfatter bl.a. konsekvent videreførelse af alle væsentlige drøftelser til dette forum, bl.a. APV, direktionens handleplan for X-center, arbejdet med samarbejdskultur osv.
  • Den eksterne konsulent måtte opgive arbejdet, da flere medarbejdere ikke var villige til at arbejde med problemerne. Dette skyldes, at der i afdelingen eksisterede “social kontrol” og at AC-gruppen, og den måde TR-funktionen varetages, er en væsentlig faktor heri.
  • Tillidsrepræsentanten har ved flere lejligheder aktivt modarbejdet implementeringen af væsentlige ledelsesbeslutninger.
  • Tillidsrepræsentanten har flere gange udvist en adfærd over for ledelsen, der har karakter af mobning. Dette omfatter bl.a. at komme for sent til møder, vende ryggen til ved møder, hviske højlydt til dine kolleger og gå ud og ind af rummet under møder.

Kendelsen og opmandens begrundelse

Tillidsrepræsentantens faglige organisation anlagde sag under henvisning til misbrug af ledelsesretten.

Opmanden frifandt virksomheden blandt andet med henvisning til, at tillidsrepræsentant havde tilsidesat sin loyalitetsforpligtelse, som følger af ethvert ansættelsesforhold. Opmanden udtalte i forlængelse heraf, at en tillidsrepræsentant – i kraft af sin stilling – besidder en særlig beskyttelse, men dog også en særlig pligt til at samarbejde loyalt med ledelsen om at opnå de opgaver, mål og strategier som er fastsat af ledelsen.

Afslutningsvist konkluderede opmanden, at der i nærværende sag har været en række forhold, som med rimelighed kan anses som udtryk for systematisk modarbejdelse af ledelsen og manglende respekt for den almindelige ledelsesret.

Advokatfuldmægtig hos DAG Birgitte Riisager udtaler:

”Denne afgørelse viser, at tillidsrepræsentanter i kraft af deres erhverv har pligt til at fremme et godt samarbejde med respekt for ledelsen og respektere de ledelsesmæssige beslutninger. Hvis denne forpligtelse misligholdes kan tillidsrepræsentanten afhængig af omstændigheder gives en advarsel.”

Medlemmer kan kontakte Danske Anlægsgartnere for nærmere rådgivning vedrørende advarsler og tillidsrepræsentanter ved at ringe til DAGs jurister på 33 860 860.