Aftale indgået om OK23 – se hovedelementerne her

15-03-2023

Danske Anlægsgartneres landsformand Søren Sømod (th) underskrev natten mellem den 14. og 15. marts overenskomstaftalen sammen med Flemming Grønsund fra 3F Den grønne gruppe

(OBS! Hent hele denne tekst som pdf HER)

Efter lange forhandlinger har vi nu indgået aftale om fornyelse af Anlægsgartnerarbejde Overenskomsten samt Overenskomsten for Golfbaner indgået mellem Danske Anlægsgartnere og 3F Den Grønne Gruppe.
Aftalen er 2-årig og gælder frem til den 28. februar 2025.

Aftalen, der består af 23 protokollater, læner sig op af normallønsforliget på Transportområdet.

Selve aftalen skal nu, sammen med de øvrige forlig, indgå i den afstemning om mæglingsforslag, som forventes at løbe frem til efter påske. Det vil sige, at de satsreguleringer og øvrige nye elementer, der er aftalt, ikke skal effektueres på nuværende tidspunkt, men først, når vi giver besked om afstemningsresultatet.

Når afstemningsresultatet foreligger vil vi orientere mere detaljeret om de nye elementer i aftalen. Men for nuværende kan følgende hovedelementer fremhæves:

Løn og satser

Fra den 1. marts 2023 reguleres normaltimelønnen med 6,00 kroner pr. time og fra 1. marts 2024 med yderligere 5,75 kroner pr. time. Derudover hæves forskudstidstillægget med 4,5 procent fra 1. marts i år og med 3,5 procent fra 1. marts til næste år. Lønnen for unge under 18 år stiger forholdsmæssigt i begge år. Elevers løn stiger med 4,5% 1. marts 2023 og 3,5% 1. marts 2024.

Der er mellem parterne konstateret uenighed om hvorvidt kørepenge og skurpenge skal reguleres. Denne tvist skal derfor behandles ved en snarlig faglig voldgift.

Udviklings- og Samarbejdsfond

Bidraget til fonden stiger med 10 øre pr. arbejdstime pr. 1/7 2023.

Fritvalgsopsparing

Stiger med 2 procentpoint til 7% pr. 1. marts 2024

Pensionssatserne

Ændres pr. 1. juni 2023, sådan at arbejdsgiver fremover skal betale 10% og lønmodtager 2%.

Flekstid

Der er aftalt en udvidelse af § 9 Flekstid. Hvis der ikke er valgt en tillidsrepræsentant på virksomheden kan arbejdsgiver og medarbejder indgå aftale om flekstid – tidligere skulle en sådan aftale indgås med lokalafdelingen. Hvis der er valgt en tillidsrepræsentant på virksomheden skal aftale om flekstid indgås med denne.

Flekstid kan fremover også aftales for medarbejdere omfattet af aftale om varierende arbejdstid.

Der er fremadrettet blankettvang – således at den af overenskomstparterne aftalte blanket til flekstid skal anvendes.

Tidsrummet for flekstidsordningen udvides således at den udgør tidsrummet kl. 05.00-kl. 19.30.

Løn under sygdom

Medarbejdere der opfylder kriteriet for ret til sygeløn iht. § 45, stk. 2 får ret til yderligere 3 ugers fuld løn under sygdom, dvs. i indtil 4 uger pr. sygeforhold. Max. satsen for betaling under de resterende 6 uger stiger til kr. 156,00 pr. time.

Ovenstående forhøjelse er led i en forligsmæssig løsning af en sag med en reel risiko for bagudrettet og fremadrettet betaling af feriegodtgørelse på fritvalgsbeløbet.

Det er nu skrevet ind i overenskomsten, at feriepenge er indeholdt i fritvalgsbeløbet.

Årlig lønforhandling for elever

Elever får ret til en årlig lønforhandling.

Natarbejde

I lighed med normallønsforliget er der indgået en række aftaler om natarbejde, blandt andet vedrørende gravide. Aftalerne betyder, at virksomhederne pr. 1. marts 2024 skal følge de anbefalinger, der er udarbejdet af NFA. Anbefalingerne er, at der:

Højst arbejdes 3 nætter i træk og højst 9 timer ad gangen, at der er mindst 11 timer mellem vagterne, og for gravide, at der maksimalt er 1 nattevagt om ugen. Hvis virksomheden ikke lever op til anbefalingerne, skal der laves særlige tiltag, herunder at medarbejderne en gang om året skal tilbydes helbredskontrol.

Ferie på forskud

Der kan fremover laves lokalaftaler om afvikling af ferie på forskud.

Tillidsrepræsentantens virke

De eksisterende regler om at tillidsrepræsentanten kan afholde orienteringsmøde med nyansatte bør foregå snarest muligt og som udgangspunkt inden 14 dage, dog senest inden en måned.

Nye barselsregler

De nye regler er gældende for børn, der fødes eller modtages efter 1. juli 2023. I tilknytning hertil er der aftalt forhøjede pensionsbidrag under barsel. De nye regler betyder, at der skal ydes løn i yderligere 4 uger i perioden efter den 10. uge efter fødslen – tidligere forældreorlov – og af de 4 uger er 2 af ugerne øremærket til far/medmor, mens de øvrige uger kan deles.

***

Endelig skal det fremhæves, at i forbindelse med fornyelsen er der indgået en organisationsaftale mellem parterne. Vær opmærksom på, at organisationsaftalen allerede er gældende nu. Aftalen har til formål at støtte op om udbredelsen af information om de nye elementer i overenskomsten og skal dermed forhåbentlig være med til at sikre, at der stemmes ja til et mæglingsforslag. Valgte tillidsrepræsentanter har derfor ret til frihed med løn til deltagelse i nærmeste informationsmøde (inkl. transporttid) indkaldt af 3F Den Grønne Gruppe. Denne ret til fravær med løn gælder frem til urafstemningens afslutning. Tillidsrepræsentanten har pligt til at underrette arbejdsgiveren om, hvor informationsmødet holdes samt varighed af mødet. Transportudgiften dækkes af 3F Den Grønne Gruppe.

Har du kommentarer eller spørgsmål til OK23, er du som altid velkommen til at kontakte vores jurister på jura@dag.dk eller tlf. 33 860 860