Barselsdagpenge for pasning af Corona-hjemsendte børn

22-09-2020

Ny trepartsaftale mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter giver en midlertidig ret til dagpenge efter barselsloven til forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn som følge af COVID-19. Aftalen gælder resten af 2020.

Find hele aftalen HER.

Barnet skal være under 14 år og være sendt hjem på grund af smittetilfælde i barnets skole eller institution. For at få ret til dagpengene skal forældrene også opfylde betingelserne for barselsdagpenge.

Betingelserne er som følger:
• Den ansatte skal have været beskæftiget i mindst 160 timer i de sidste 4 måneder (= 9 timer/uge)
• Den ansatte er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge
• Den ansatte er berettiget til midlertidig arbejdsmarkedsydelse
• Den ansatte vil inden for den seneste måned have afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed
• Den ansatte er elev i lønnet praktik eller er ansat i et fleksjob

Retten til dagpenge gælder kun forældre i ansættelse, og den indtræder først, når forældrene har udnyttet de overenskomstmæssige rettigheder til frihed (Her tænker vi på afspadsering, børneomsorgsdage og barns 1. og 2. sygedag, hvis sygdommen er COVID-19).