For få vil være jordbrugsteknologer

18-10-2017

Uddannelsen til jordbrugstek­nolog har en linje for landskab og anlæg som er særlig relevant for anlægsgart­nervirk­som­heder, men den lider under manglen­de søgning. Så meget at der ved det seneste optag i september kun startede ét hold på ti personer – i hele landet.

Det er ikke nok, lød det da 26 organisations- og skolefolk  mødtes den 28. september på Er­hvervsakademi Aarhus for at finde udveje til at hævet tallet. Og generelt handler det ifølge deltagerne om at arbej­de me­re sammen og at markedsføre uddannelsen og hele faget.

Samarbejdet bør gå flere veje: Mellem de enkelte fagskoler. Mellem branchen og fagskolerne. Og mellem branchens organisationer.

Markedsføringen bør rettes mod alle dem der skal tage uddannelsen, ikke kun de er­hvervsuddannede, men også unge fra gymnasiet. I bund og grund handler det og­så om at trække flere folkeskoleelever til truget. Jo flere der begynder i faget, jo flere vil nok og­så ende på linjen for landskab og anlæg, så det handler også at brande hele faget bedre.

Markedsføringen kan f.eks. omfatte positive personcases, et ‘flyvende’ korps af folk der kan fortælle om uddannelsen samt fælles makedsføringsma­teriale. I den forbindelse kan man fokusere på tidens me­ga­trends som faget er med til at håndtere, feks. klimatilpas­ning, urban farming og natur på recept. Markedsføringen kan også lægge vægt på de mange muligheder for at videreuddanne sig. Desuden kan uddannelsen i sig selv forbedres, f.eks. ved at justere dens indhold i forhold til branchens behov. Der blev nedsat en arbejdsgruppe på ni medlemmer der skal arbejde videre med nye initiativer.

Ved den seneste optagelse i september blev der på landsplan kun optaget 10 nye stu­deren­de der nu er i gang på Er­hvervsakade­mi Aarhus. Er­hvervsakademi Sjælland i Slagelse fik for få ansøgere til at starte et nyt hold. Ingen andre andre udbyder linjen der normalt mest tages af nyuddannede anlægsgartnere med henblik på at få et ledende job i en privat eller kommunal an­lægs­gart­nervirksomhed.

På Er­hvervsakade­mi Aarhus, der indførte linjen i 2008, har optaget siden ligget mellem 12 og 31. På Er­hvervs­akademi Sjælland der har uddannet teknologer siden 2000, har optaget ligget mellem 8 og 22. Tallene er faldet siden 2015, og bunder i 2017. Den halvandenårige overbygning som pro­fessions­bachelor i landskab og anlæg på Er­hvervsakademi Aarhus fik heller ikke tilmeldinger nok til at starte.

Den begrænsede søgning skal bl.a. ses i lyset af professi­onsbacheloruddannel­sen som have- og parkingeniør der sendte sine første kandidater ud i 2014 og nu optager 30-35 om året. Have- og parkingen­i­øruddannelsen er dog lidt mere planlægningsorienteret end teknologuddannelsen og dens overbygning.

Den begrænsede søgning til tekno­loguddannelsen skal og­så ses i lyset at optaget af an­lægsgart­nerelever falder lidt og at der – ifølge uddan­nelses­leder Jord­brugets Uddannelsescenter Århus Peter Glud, er kommet flere bogligt svage elever de sidste 10-15 år

Den faldende søgning til teknologuddannelsens linje for landskab og anlæg er ikke en tendens man ser for er­hvervsaka­demiud­dan­nelser generelt eller inden for tekno­loguddannelsens øvrige linjer. Generelt har erhvervs­akademi­uddan­nel­serne også flere ansøgere blandt gymnasie­ud­dan­nede end jordbrugstek­nolog­uddan­nelsen har.