Hjælpepakke til små og mindre selvstændige – oversigt fra finansministeriet

19-03-2020

Kompensation til selvstændige og freelancere, som oplever minimum 30 procent fald i deres omsætning. Kompensationen vil udgøre 75 procent af det forventede omsætningstab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned per ejer. Ordningen vil gælde i tre måneder fra 9. marts til 9. juni.

Kompensation for virksomheders faste udgifter. For eksempel kan hoteller, restauranter og flyselskaber få kompensation for udgifter som husleje og uopsigelige kontrakter, hvis de har et omsætningstab på mindst 40 procent. Det gælder for virksomheder, der har mindst 40 procent omsætningstab. Kompensationen udgør mellem 25 og 80 procent, afhængig af størrelsen på omsætningsnedgangen. Virksomheder, som regeringen har påbudt fuldt lukket, vil blive kompenseret 100 procent for faste udgifter i perioden.

Øget adgang til eksportkredit for små og mellemstore eksportvirksomheder. De får mulighed for at tage nye lån gennem Danmarks Eksportkredit.

Rammen for statsgaranterede låneordninger forhøjes for store, mellemstore og små virksomheder.

Offentlige indkøb i staten skal understøtte virksomhederne ved at dispensere fra en række bevillingsregler, for eksempel skal staten undlade at gøre misligholdelses bestemmelser gældende over for leverandører. Regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om tilsvarende i kommuner og regioner.

Rejsegarantifonden styrkes med en statslig garanti på 1,5 milliarder kroner for at hjælpe rejseselskaberne. Samtidig udvides rejsegarantifondens formål, så den også yder kompensation i forbindelse med aflyste rejser.

Lempeligere adgang til dagpenge og sygedagpenge i tre måneder fra 9. marts til 9. juni. For dagpengemodtagere medtæller perioden ikke i de lediges dagpengeanciennitet, og personer, der har opbrugt deres dagpengeret, kan melde sig ind igen og få dagpenge frem til 9. juni. For personer på sygedagpenge, der ellers ikke ville kunne få forlænget deres sygedagpenge, vil få forlænget retten til sygedagpenge i tre måneder.

Bedre lånemuligheder for elever og studerende, der risikerer at miste deres job. Studerende og elever på ungdomsuddannelser får ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kroner per måned i marts og april ud over de gældende lånemuligheder.
Kilde: Finansministeriet