Danske Anlægsgartnere garanterer for kvaliteten af vores medlemmers arbejde. Derfor er kunden sikret, hvis der går noget galt.

Takket være Danske Anlægsgartneres Garantiordning kan alle kunder nemlig få afprøvet deres klage ved et uvildigt ankenævn, Håndværkets Ankenævn. Den samlede pris på anlægsgartnerens arbejde skal blot være mellem 3.000 og 1.000.000 kroner.

Hvis man som kunde får medhold i klagen, får anlægsgartneren en frist til at udbedre fejl og mangler eller betale, hvad Håndværkets Ankenævn har skønnet udbedringen vil koste.

Danske Anlægsgartneres Garantifonden indtræder i krav mod et medlem, som ikke efterlever en kendelse.

Indbringes den af ankenævnets afsagte kendelse for domstolene, vil fuldbyrdelsen via garantifonden afvente sagens udfald ved domstolene.

Garantien forudsætter, at der inden for en 4 ugers frist, efter klagens henvendelse til nævnet, ved foreningen Danske Anlægsgartneres mellemkomst, er blevet foretaget en forundersøgelse/mægling af sagen, hvor medlemsvirksomheden er blevet forelagt klagen og har fået mulighed for at tage stilling, før den evt. sendes til videre behandling i ankenævnet.

Se vedtægterne: Vedtaegter For Danske Anlaegsgartneres Garantiordning2017