Ny lovgivning om seksuel chikane

30-03-2023

I marts 2022 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter ”Trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser”.

Den nye lov, som udmønter trepartsaftalen, er nu vedtaget. Med loven sker der ændring af ligebehandlingsloven, arbejdsmiljøloven og erhvervsuddannelsesloven. Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2023.

Ligebehandlingsloven

Med ændringen af ligebehandlingsloven bliver det præciseret, at arbejdsgivere har en pligt til at stille et chikanefrit miljø til rådighed og til at håndtere tilfælde af seksuel chikane. Det er egentligt en pligt som arbejdsgivere har allerede i dag, men med ændringen vil det fremgå direkte af lovteksten.

Derudover sker der en ændring af reglerne om kompensation. Godtgørelsesniveauet i grove sager som seksuel chikane forhøjes med en tredjedel. Som noget helt nyt indsættes en bestemmelse om, at der kan tilkendes godtgørelse for tort af den medarbejder, der har begået krænkelsen.

Arbejdsmiljøloven

Formuleringen ”fejl og mangler” bliver ændret til ”problemer med det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø” for at tydeliggøre, at arbejdsledere og ansatte har en forpligtelse til at reagere, hvis de bliver opmærksomme på problemer med både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Elever

I erhvervsuddannelsesloven bliver der indsat en bestemmelse om, at en godkendelse til at have elever kan helt eller delvist tilbagekaldes i tilfælde af sager om seksuel chikane. Derudover vil der med ændringen kunne ses bort fra fristen på 1 måned til at ophæve uddannelsesaftalen ved væsentlig misligholdelse i tilfælde af seksuel chikane.