Store bededag er afskaffet: Hvad betyder det for dig og dine medarbejdere?

03-10-2023

Det er næppe gået nogens næse forbi, at folketinget i slutningen af februar i år vedtog, at store bededag skulle afskaffes som helligdag. Loven træder i kraft fra 1. januar 2024 og dermed vil store bededag den 26. april 2024 og alle fremtidige store bededage være almindelige arbejdsdage.

Fastlønnede medarbejdere

Funktionærlignende overenskomstansatte, lærlinge, funktionærer uden overenskomst og ledere

Som en del af loven er det besluttet at de grupper af medarbejdere, der får forøget deres arbejdstid og som får en fast løn skal kompenseres med et tillæg på 0,45% af årslønnen for den ekstra arbejdsdag. Tillægget skal betales fra 1. januar 2024.

Årslønnen skal forstås som den sædvanlige og fast påregnelige løn. Dvs. at tillægget også skal betales af pensionsbidrag, og andre fast påregnelige tillæg.

Tillægget er en løndel, og derfor skal den indgå i ferieberegningsgrundlaget.

Tillægget skal udbetales:

  • 2 gange om året (udspecificeret og samtidig med ferietillægget for maj og august) eller
  • Løbende med lønnen hver måned (udspecificeret) og
  • Ved fratræden forholdsmæssigt

Vi anbefaler, at tillægget fremgår udspecificeret på lønsedlen, da du som arbejdsgiver skal kunne dokumentere, at tillægget er udbetalt.

For de medarbejdere, der fremadrettet skal have tillægget, skal tillægget fremgå af kontrakten. For de allerede ansatte medarbejdere anbefales det at give et tillæg til kontrakten. DAG vil lægge opdateret kontrakt og tillæg til ansættelseskontrakt på hjemmesiden i løbet af efteråret.

Husk at opdatere din personalehåndbog og lignende dokumenter, hvis de omtaler store bededag.

Fastlønnede medarbejdere med særlige forhold

Hvis du har deltidsansatte, der aldrig arbejder om fredagen, men hvor alle andre i virksomheden får udvidet deres årsnorm, så skal også de have tillægget på 0,45%. Til gengæld har du som arbejdsgiver mulighed for at øge medarbejderens arbejdstid med det, der svarer til 1 arbejdsdag mere for medarbejderen. I praksis vil det i langt de fleste tilfælde betyde en øget arbejdstid på nogle få minutter per uge. Hvis arbejdsgiver ønsker at gøre brug af udvidelsen af arbejdstiden, så skal medarbejderens ansættelseskontrakt opdateres pr. 1. januar 2024.

Medarbejdere på orlov uden løn – herunder barselsrelateret orlov, der har ret til tillægget, skal også have tillægget for de perioder, hvor medarbejderen ikke modtager løn fra virksomheden. De skal således stilles, som hvis de havde været på arbejde. Til beregning af tillæggets størrelse, kan årsmodellen med fordel anvende.

Ansatte i tidsbegrænset stilling skal have tillægget også selvom deres ansættelsestid ikke strækker sig over store bededag, hvis årsnormen er blevet øget, dvs. om selve stillingen har fået en ekstra arbejdsdag.

Timelønnede medarbejdere

Timelønnede får i sagens natur ikke en fast månedsløn og de er kendetegnede ved, at de optjener SH, som dækker, når de holder fri på en helligdag eller feriefridag. Disse medarbejdere skal derfor møde en ekstra dag på arbejde, men får ikke det ekstra tillæg på 0,45%, da de allerede er kompenseret ved, at de selvfølgelig nu får løn på den ekstra arbejdsdag, og ikke får reduceret deres SH.

Hvis du har spørgsmål til afskaffelsen af store bededag, så er du meget velkommen til at kontakte DAG’s jurister på tlf. 33 860 860.